Parochiële Caritas Instelling (P.C.I.)

Wat is de P.C.I.?

Sinds Bijbelse tijden dragen gelovigen zorg voor wie het minder heeft: de armen. Caritas is een klassiek woord voor die Christelijke naastenliefde.

Toen de overheid de sociale zorg nog niet als haar taak zag, had elke parochie een Armbestuur. Dat Armbestuur verleende noodzakelijke financiële steun. Beleid van onze vorige bisschop, Mgr. Dr. G.J.N. de Korte, wilde dat elke parochie een hedendaags ‘Armbestuur’ kreeg. In onze dagen heet dat: Parochiële Caritas Instelling, kortweg P.C.I.

De P.C.I. van De Goede Herder Parochie Emmen-Erica is kerkelijk een zelfstandige rechtspersoon. Zij bestaat naast de parochie die ook een kerkelijke rechtspersoon is. Het werkgebied van de P.C.I. valt samen met het territorium van de parochie. 

Bestuursleden van de P.C.I. worden benoemd door de bisschop van Groningen Leeuwarden. De begroting en de jaarrekening van de P.C.I. moeten ook door de bisschop worden goedgekeurd. Jaarlijks is er overleg tussen parochiebestuur en de P.C.I.


Wat doen wij?

De P.C.I. wil aandacht en zorg geven aan mensen in nood. Zij biedt vanuit onze parochie hulp aan de noden van individuele personen in eigen parochie maar werkt zo nodig ook buiten de parochiegrenzen.

De P.C.I. verleent hulp zonder onderscheid des persoons. Iemands nationaliteit, geloofsovertuiging, levensovertuiging, burgerlijke staat of wat dan ook is geen reden iemand uit te sluiten van onze hulp. We proberen ieder mens in nood naar vermogen te helpen.

Daarnaast verwerft en ontvangt de P.C.I. bijdragen en inkomsten en beheren wij de gelden van onze Caritas Instelling.


Waarom willen we helpen?

Wij geloven in God die wil dat het mensen goed gaat. Dit kan alleen als er eerlijk en zorgzaam met elkaar wordt omgegaan. In Zijn geest willen wij mensen in nood een helpende hand bieden en hen op weg helpen naar een passende oplossing van hun probleem.


Welke hulp bieden wij?

Financiële hulp voor mensen die geen beroep kunnen doen op andere voorliggende voorzieningen:
- Directe hulp in goederen en/of waardebonnen.
- Doorverwijzingen naar hulpinstanties en/of een luisteren oor.


Hoe helpen wij?

Door samen met u na te gaan wat de beste oplossing is voor uw probleem. Het is belangrijk dat u zoveel mogelijk vertelt over de situatie: waar het verkeerd ging, wat u zelf al heeft gedaan om uit het probleem te komen. Uiteraard bewaken wij uw privacy.


Wij zijn er voor u!

In principe kan iedereen, die denkt dat de P.C.I. hulp kan/moet bieden, leden van het bestuur benaderen. Via de mail of de speciale P.C.I.-telefoonlijn. 

Besluiten worden door het P.C.I.-bestuur in gezamenlijkheid genomen. 


Hoe kunt u helpen?

De P.C.I. kan ook niet zonder uw hulp. 

- U kunt ons helpen mensen in nood op te sporen en te benaderen.
- U kunt zelf bijdragen door een gift op onze bankrekening of hulp in natura.

De P.C.I. ontvangt geen subsidie of andere bijdragen en hebben wel geld nodig om te kunnen helpen. U kunt ook een notariële schenking of meerjarige schenking overwegen. Uw gift is dan aftrekbaar voor de belasting. Wilt u weten wat in uw situatie het voordeel van schenken is, ga dan naar www.schenken.nl  daar kunt u het berekenen.

Dus:

Kent u iemand in uw omgeving die tussen wal en schip geraakt is?
Kent u iemand die financieel in de knel zit?
Heeft u zelf te maken met bovenstaande problemen?
Wilt u schenken of in natura doneren?

Neem dan contact met ons op.

Parochiële Caritas Instelling
De Goede Herder Parochie Emmen-Erica
Splitting 143, 7826 CT EMMEN

pci@degoedeherderparochie.nl

Bank NL81 RABO 0316 689 726