De Goede Herder Parochie in Emmen

Pastoor P.J.J. Stiekema
priester
Meerstraat 4
7815 XG Emmen
Tel.: 0591 - 64 67 73
p.stiekema@degoedeherderparochie.nl


Pastor drs. J.B.Z. Lange
pastoraal werkster

Splitting 142
7826 CT EMMEN
Tel.: 0591 - 62 62 21
j.lange@degoedeherderparochie.nl

Pastoor

P.J.J. Stiekema

Pastoor

Pastoor

J.B.Z. Lange

Pastor

Werkverdeling

Het pastoraal team heeft een werkverdeling. Jezus’ Kerk is groter dan onze parochie. De pastores zijn op verzoek van de bisschop ook actief op andere kerkelijke gebieden.


Nevenfuncties van pastoor P.J.J. Stiekema:

 • kanunnik van het Kathedraal Kapittel

 • bisschoppelijk gedelegeerde voor het onderwijs

 • lid Officium Educationis, Secretariaat Rooms-Katholiek Kerkgenootschap (SRKK) te Baarn⁠

 • bestuurslid Nederlandse Katholieke Schoolraad (NKSR) te Baarn

 • bestuurslid stichting Rooms-Katholiek Centrum voor Godsdienstig Vormings Onderwijs, kortweg Katholiek Vormingsonderwijs (KVO) te Utrecht

 • lid A-clustervergadering Vereniging Onderwijsbureau Meppel in coöperatief verband U.A.⁠ te Meppel

 • Bestuurslid Stichting Marcus Onderwijsbureau Meppel te Meppel

 • vicevoorzitter van het Verantwoordingsorgaan van het Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen (PNB)

 • lid diocesane roepingenraad

 • geestelijke begeleider van theologiestudenten

 • mentor voor beginnende pastores


Nevenfuncties van pastor drs. J.B.Z. Lange:

 • lid van de Diocesane Werkgroep Liturgie, docente bij de diverse cursussen

 • lid van Toeleiding bisdom Groningen Leeuwarden, docente bij de diverse cursussen

 • geestelijk begeleidster van theologiestudenten

De sacramenten en overlijden

Geboorte, huwelijk en overlijden zijn kernmomenten van ons bestaan en daar willen we gelovig bij stilstaan binnen onze parochie. Dit doen wij met het sacrament van de doop (meestal aan het begin), het sacrament van het huwelijk, het sacrament van de ziekenzalving en indien gewenst een kerkelijke uitvaart aan het einde van ons leven.

Doop

Binnen het christendom zijn veel verschillende kerken. Wat zij in ieder geval gemeenschappelijk hebben: de doop.

Water over je hoofd uitgegoten krijgen met daarbij de woorden: ‘Ik doop je in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest’, Daarmee hoor je bij Jezus, het volk van God en dus bij de Kerk. Je wordt op Zijn levensweg gezet. 

Als u uw kind wilt laten dopen dan kunt u contact opnemen met de pastoor.

Wilt u als volwassene gedoopt worden? Dat kan! Het vraagt wel een serieuze voorbereiding. Op de webpagina ‘Catechese’ vindt u informatie over de cursus Katholiek, Zo Gek Nog Niet. 

Kerkelijk huwelijk

Het kerkelijk huwelijk is meer dan een samenlevingscontract, het is een levenskeuze in liefde en trouw voor elkaar.⁠
Als gelovigen zeggen we: het is een sacrament, een teken van Gods genade. Je kunt zeggen: het huwelijk is niet alleen een verbond met elkaar, het is ook een verbond met God.

Het kerkelijk huwelijk wordt door bruid en bruidegom aan elkaar toegediend; zij geven ten overstaan van God en de gemeenschap elkaar het ja-woord. De priester assisteert als ambtsdrager van de Kerk. 

Wil je kerkelijk trouwen? Neem dan minimaal een half jaar voor de beoogde trouwdatum contact op met de pastoor.

Is één van jullie – katholiek of niet katholiek – eerder burgerlijk en/of kerkelijk getrouwd dan het dringend advies om minimaal één jaar voor de beoogde trouwdatum contact op te nemen met de pastoor. Dan kan worden bezien of jullie vrij zijn om kerkelijk te trouwen.

Boete en verzoening ofwel biechten

Soms beseft een mens: het was niet goed wat ik deed. Je staat door wat je deed of naliet schuldig ten opzichte van een medemens, en in zekere zin ook ten opzichte van God. In het sacrament van boete en verzoening (de biecht) kan dat uitgesproken worden en mag een mens Gods vergeving ontvangen.

Wilt u biechten? U kunt altijd de pastoor daarvoor benaderen. Wilt u, om wat voor reden dan ook, niet bij hem biechten dan helpt hij u bij het zoeken naar een andere priester.

De ziekenzalving

Wij geloven in een God die dichtbij mensen wil zijn. Niet alleen als het ons goed gaat. Nee, ook in tijden van ziekte en afscheid nemen.

Een goed Rooms-Katholiek gebruik is het Sacrament der Zieken. Is iemand ernstig ziek dan wordt de priester gevraagd te komen. Samen met de zieke en eventuele dierbaren wordt gebeden en de priester zalft, naar Bijbelsgebruik, de zieke met ziekenolie.

Als het kan ontvangt de zieke dan ook de heilige Communie. Mensen die ooit de ziekenzalving hebben meegemaakt, weten hoeveel kracht zieken maar ook hun naasten putten uit dit sacrament.

Als u, of een naaste, de ziekenzalving wilt ontvangen kunt u contact opnemen met de pastoor.

De kerkelijke uitvaart

De pastoor en de pastoraal werkster hebben een werkverdeling. Bij overlijden: bel de ‘pastor van de week’, dit is de pastor die de uitvaartwacht heeft in de betreffende week. Op het liturgisch rooster staat boven iedere week wie die pastor van de week is

Een klein pastoraal team is verantwoordelijk voor goede voortgang van het pastoraat in de parochie. Een uitvaart komt vaak onverwacht en eist van de pastores voorbereiding en aandacht.

Daarom kiezen we ervoor om bij toerbeurt de ‘pastor van de week’ te zijn. Dat betekent dat degene die in een bepaalde week de ‘wacht’ heeft, de eerste is die benaderd moet worden bij een uitvaart. De pastor van de week verzorgt de uitvaart van de mensen die in die betreffende week overlijden.

In geval van vakantie, ziekte of andere afwezigheid van één van de pastores wordt in onderling overleg een passende regeling getroffen

Het parochiebestuur

Het parochiebestuur is, zoals het woord al aangeeft, het bestuur van De Goede Herder Parochie. De bisschop benoemt en ontslaat de leden van het bestuur. 

Het bestuur beheert de gebouwen en andere zaken die van de parochie zijn en zorgt dat de parochie haar verplichtingen nakomt. 

Voor de helderheid: een locatieraad is geen bestuur.

Het bestuur is gebonden aan de Nederlandse wet maar ook aan het Kerkelijk Wetboek (Codex Iuris Canonici) en het Algemeen Reglement voor het Bestuur van een Parochie van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland (1997/2006). De parochie wordt bestuurd met inachtneming van wat de bisschop heeft bepaald.  

Daarbij adviseert het bestuur de pastoor, die van rechtswege voorzitter is, over het pastoraal en liturgisch beleid. De pastoraal werkster is auditor.

Bestuur De Goede Herder Parochie
Splitting 142
7826 CT EmmenSamenstelling van het bestuur:

voorzitter: pastoor P.J.J. Stiekema 
p.stiekema@degoedeherderparochie.nl 


vicevoorzitter:
René Wouters
r.wouters@degoedeherderparochie.nl 


secretaris:
Open vacature 
secretaris@degoedeherderparochie.nl 


penningmeester:
Anne-Marieke Verdel-Heller 
a.m.verdel@degoedeherderparochie.nl 


lid:
Richard Menzen (gebouwen)
r.menzen@degoedeherderparochie.nl 


lid:
Cor Siekman (communicatie)
c.siekman@degoedeherderparochie.nl 


auditor:
pastor drs. J.B.Z. Lange
j.lange@degoedeherderparochie.nl 

Werkgroepen voor Diakonie

Er zijn werkgroepen in onze parochie die alle locaties bestrijken. De Algemene verordening gegevensbescherming (kortweg AVG) staat niet toe de diverse contactpersonen bij naam te noemen. Hebt u belangstelling? Dan kunt u altijd het contact leggen via een van de pastores.

Parochieblad De Goede Herder

De Goede Herder Parochie streeft naar goede communicatie met haar parochianen en wie belangstelling heeft. Dat doen we met deze website en met het maandelijks parochieblad De Goede Herder.

Het parochieblad verschijnt al meer dan 4 decennia. In december 2023 verscheen de uitgave voor het eerst in full colour én met een nieuwe naam: De Goede Herder in plaats van Het Vierluik.

Het heeft een grote verspreiding. De maandelijkse oplage is 1.500 exemplaren ofwel 15.000 per jaargang. Het verschijnt 10 of 11 keer per jaar. 

De Goede Herder biedt een inspirerend artikel van een van de pastores, een overzicht van de vieringen, mededelingen, parochienieuws en de aankondiging van de diverse activiteiten.

Daarnaast algemeen nieuws over geloof gerelateerde onderwerpen, zowel uit de eigen parochie en eventueel buurtparochies. Zo mogelijk ook nieuws van andere mainstream christelijke kerken in en rondom Emmen en Erica.

U kunt tot de 12e van iedere maand de kopij inleveren bij het secretariaat van uw kerklocatie. U kent het ook rechtstreeks per email aanleveren:
parochieblad@degoedeherderparochie.nl.

⁠De redactie bestaat uit:
Greet de Jong-Ruhe, voor de OLV Onbevlekt Ontvangen te Erica
Leidie Suelmann, voor de H. Gerardus Majella te Barger-Oosterveld
Evelien de Ruijter, voor locatie H. Paulus te Emmen (eindredactie)

De redactie is bevoegd artikel te weigeren of in te korten, zo nodig in overleg met de pastoor als eindverantwoordelijke in de parochie. 

⁠Abonnement
Voor een abonnement, eventuele wijzigingen of vragen over uw abonnement kunt u contact opnemen met de administratie van De Goede Herder via het telefoonnummer: ⁠0591 - 61 25 04 (maandagmiddag of woensdagmorgen)

Het bankrekeningnummer voor het abonnement op De Goede Herder:
NL38 INGB 0004 1766 41 t.n.v. Katholiek Emmen

Adverteren in De Goede Herder

Wilt u willen adverteren in ons parochieblad? Dat kan! U kunt u ons via het genoemd e-mailadres of telefoonnummer bereiken.

Parochiële geschiedenis

Een uitgebreid overzicht van de parochiële geschiedenis is te downloaden via onderstaande knop.

Download
Detailfoto De Goede Herder