Voorstel Gebouwenbeleid De Goede Herder Parochie

Beste parochianen en belanghebbenden,

Zoals vooraangekondigd op deze website en in het parochieblad kunt u hier kennisnemen van het Voorstel Gebouwenbeleid De Goede Herder Parochie Emmen-Erica.

De opdracht tot gebouwenbeleid die het bisdom Groningen-Leeuwarden neerlegde bij alle parochiebesturen is groot en ingrijpend.

Sinds het besluit, in 1992, tot sluiting van de H. Geestkerk heeft geen parochiebestuur een problematiek van deze impact en omvang op tafel gehad.

In november 2022 hebben wij het Gebouwenbeleidsplan Goede Herder Parochie ontvangen, opgesteld door de commissie gebouwenbeleid. De bijeenkomsten waarbij parochianen het parochiebestuur adviseerden waren 26 januari jl. Het is nu half juni: het parochiebestuur is dus niet over één nacht ijs gegaan.

Het Voorstel Gebouwenbeleid dat het parochiebestuur voorlegt aan de bisschop heeft voor elke kerklocatie grote impact. Zonder twijfel ervaart de één die impact groter en emotioneler dan de ander. Impact heeft het.

Daarvan is het bestuur zich pijnlijk bewust maar niets doen is helaas geen optie.

De parochie heeft vier kerklocaties en 8.960 parochianen. Er zijn parochianen met afstand van het parochieleven, anderen zijn hoogst betrokken en spenderen tijd en energie op een van de kerklocaties. Er zijn er die financieel bijdragen en er zijn die dat niet kunnen of niet doen. Tussen die uitersten bestaan alle varianten van kerkelijke betrokkenheid.

Naast parochianen zijn er ook andere betrokkenen, soms niet bij naam bekend. Zij die als niet-katholiek bij ons kerken. Daarnaast andere belanghebbenden: de scouting in Erica, huurders en gebruikers van parochiële gebouwen. 

Ieder voelt en weegt haar of zijn belang.

Daarom voor iedereen op exact hetzelfde moment exact dezelfde informatie: het 24 bladzijden omvattende Voorstel Gebouwenbeleid De Goede Herder Parochie Emmen-Erica, zoals dit door het parochiebestuur is geformuleerd. 

Dit document te veel groot voor publicatie in het parochieblad.

Het beleidsdocument heeft een opbouw. 

Hoofdstuk 1: als inleiding met dankzegging aan wie betrokken waren bij dit proces.

Hoofdstuk 2: gaat heel uitvoerig in op vragen en opmerkingen die per email ontvangen zijn of geuit tijdens de adviesbijeenkomsten van 26 januari jl.

Bij alle vragen, opmerkingen en adviezen is als rode draad herkenbaar:

  1. Er is veel zicht op de kerklocaties van vandaag maar veel minder op die in het jaar 2030.

  2. In praktisch alle reacties wordt gepleit voor haar of zijn eigen kerklocatie.

Hoofdstuk 3: waar vragen, opmerkingen en adviezen geen zicht bieden op de setting van 2030 en bijna iedereen voor eigen kerklocaties pleit in dit hoofdstuk een principiële afweging van het parochiebestuur.

Wat is de kernactiviteit van de parochie? Wat heeft de toekomstige parochie daarvoor nodig?

Hoofdstuk 4: de beleidsvoorstellen die het parochiebestuur aan het bisdom Groningen-Leeuwarden voorlegt.

Het beleidsdocument Voorstel Gebouwenbeleid De Goede Herder Parochie Emmen-Erica kunt u lezen door hier te klikken.

Het document heeft zes bijlagen, die kunt u lezen door hieronder aan te klikken:

Een Kerk die krimpt, is confronterend en pijnlijk. 

Linksom, rechtsom God gaat heus verder met ons: Zijn volk. 

Wij, op onze beurt, gaan als parochie gelovig vol vertrouwen verder met het werk waarvoor Jezus ons samenroept en de samenleving inzendt. 

De bestuurlijke voorstellen dienen dat doel voor een toekomstige generatie rooms-katholieken.

Het parochiebestuur