Kerkelijke tarieven

Het tarief is afhankelijk van de in het voorgaande kalenderjaar betaalde kerkbijdrage.

Drempelbedrag voor 2024 is € 132,80 (12 x € 1.106,69 : 100). Dit drempelbedrag geldt per gezinseenheid: alleenstaande, eenoudergezin, (echt)paar zonder kinderen, (echt)paar met kinderen.

Toelichting gebedsintenties:

€ 7,00 Eén naam (bv. Johan van Buren) of één andere benaming (bv. voor een zieke of welslagen operatie).

€ 10,00 Meerdere namen (bv. ouders van Buren-Hek, ouders van Buren-Hek en Jan, fam. van Buren en fam. Hek).

Tariefgroep A

Zijnde 50% van tarief C voor wie in het voorgaande kalenderjaar een kerkbijdrage betaalde gelijk aan of hoger dan het drempelbedrag (1% van netto jaarinkomen op bijstandsniveau voor alleenstaande 21 jaar en ouder, exclusief vakantiegeld).

Tarieven algemeen

 • Huwelijk: €417,50
 • Doop: vrije gift
 • Gebedsintentie: €7 of €10

Tarieven uitvaart

 • Gebedsdienst in aula/crematorium: €300,00
 • Uitvaartliturgie in parochiekerk: €417,50
 • Liturgie in crematorium na kerkdienst: €82,50

Tariefgroep B

Zijnde 75% van tarief C voor wie in het voorgaande kalenderjaar kerkbijdrage betaalde maar minder dan het drempelbedrag (1% van netto jaarinkomen op bijstandsniveau voor alleenstaande 21 jaar en ouder, exclusief vakantiegeld).

Tarieven algemeen

 • Huwelijk: €626,25
 • Doop: vrije gift
 • Gebedsintentie: €7 of €10

Tarieven uitvaart

 • Gebedsdienst in aula/crematorium: €450,00
 • Uitvaartliturgie in parochiekerk: €626,25
 • Liturgie in crematorium na kerkdienst: €123,75

Tariefgroep C

Voor wie in het voorgaande kalenderjaar geen kerkbijdrage betaalde.

Tarieven algemeen

 • Huwelijk: €835,00
 • Doop: vrije gift
 • Gebedsintentie: €7 of €10

Tarieven uitvaart

 • Gebedsdienst in aula/crematorium: €600,00
 • Uitvaartliturgie in parochiekerk: €835,00
 • Liturgie in crematorium na kerkdienst: €160,00

Tariefgroep A

Zijnde 50% van tarief C voor wie in het voorgaande kalenderjaar een kerkbijdrage betaalde gelijk aan of hoger dan het drempelbedrag (1% van netto jaarinkomen op bijstandsniveau voor alleenstaande 21 jaar en ouder, exclusief vakantiegeld).

Tarieven algemeen

 • Huwelijk: €417,50
 • Doop: vrije gift
 • Gebedsintentie: €7 of €10

Tarieven uitvaart

 • Gebedsdienst in aula/crematorium: €300,00
 • Uitvaartliturgie in parochiekerk: €417,50
 • Liturgie in crematorium na kerkdienst: €82,50

Tariefgroep B

Zijnde 75% van tarief C voor wie in het voorgaande kalenderjaar kerkbijdrage betaalde maar minder dan het drempelbedrag (1% van netto jaarinkomen op bijstandsniveau voor alleenstaande 21 jaar en ouder, exclusief vakantiegeld).

Tarieven algemeen

 • Huwelijk: €626,25
 • Doop: vrije gift
 • Gebedsintentie: €7 of €10

Tarieven uitvaart

 • Gebedsdienst in aula/crematorium: €450,00
 • Uitvaartliturgie in parochiekerk: €626,25
 • Liturgie in crematorium na kerkdienst: €123,75

Tariefgroep C

Voor wie in het voorgaande kalenderjaar geen kerkbijdrage betaalde.

Tarieven algemeen

 • Huwelijk: €835,00
 • Doop: vrije gift
 • Gebedsintentie: €7 of €10

Tarieven uitvaart

 • Gebedsdienst in aula/crematorium: €600,00
 • Uitvaartliturgie in parochiekerk: €835,00
 • Liturgie in crematorium na kerkdienst: €160,00

Kerkhoftarieven

Tarieven voor de twee parochiële kerkhoven:

 • Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Erica, 

 • H. Gerardus Majella te Barger-Oosterveld

zijn op te vragen bij de locatiesecretariaten van die locaties.

Financiële bijdragen, giften en rekeningnummers

Hoe groot en mooi onze idealen zijn, het kan niet zonder geld. Kerkgebouwen vragen onderhoud, moeten worden verwarmd. Verzekeringen moeten worden betaald, pastores bezoldigd. Catechese en diaconie vraagt ook inzet van geld.

Uw parochie wordt niet door de overheid gefinancierd, niet door het bisdom en ook niet door het Vaticaan. De parochie bestaat, zoals elke christelijke kerk in Nederland, bij gratie van vrijgevigheid van de gelovigen zelf.

In de jaren ’60 van de vorige eeuw werd actie Kerkbalans ingevoerd. Het doet een beroep op de gelovigen jaarlijks financieel bij te dragen. De een noemt het kerkbijdrage, een ander gezinsbijdrage. 

Wat is een reële kerk- of gezinsbijdrage? De Bijbel noemt een percentage van 10% van het inkomen. De rooms-katholieke Kerk is bescheiden. Bij invoering van actie Kerkbalans werd als richtsnoer gegeven 1% van uw netto inkomen, excl. vakantiegeld. In 2021 is de bijstandsnorm voor een alleenstaande van 21 jaar en ouder € 1.106,69 per maand, exclusief vakantiegeld. Dat zou uitkomen op een financiële bijdrage (12 x € 1.106,69 : 100) van € 132,80 per jaar.

Een kerk- of gezinsbijdrage is in het goede geval afhankelijk van uw inkomsten, uw welstand. Wie materieel gezegend is, mag materieel anderen tot zegen zijn. De bijdrage is in het goede geval niet afhankelijk van de gezinsgrootte.

Katholieke parochies worstelen met financiën omdat financiële bijdragen niet in de buurt komen van die 1% van het netto inkomen. Er zijn gelovigen die niets bijdragen. Anderen hebben hun financiële bijdrage sinds invoering van de Euro (in 2002) nog nooit verhoogd. De prijzen en belastingen die de parochie betaalt zijn wel continu gestegen.


⁠Uw financiële bijdrage is nodig en zeer gewaardeerd. 


De Goede Herder Parochie is door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), met fiscaal RSIN 0096.62.388. Dat heeft als prettig gevolg dat financiële bijdragen aan onze parochie fiscaal aftrekbaar kunnen zijn.


Uw bijdrage kunt u overmaken op een van de volgende bankrekeningen:

of


Alle bankrekeningen staan op naam van RK parochie de Goede Herder. Voor een bijdrage of donatie onder €750,- kunt u gemakkelijk met iDeal betalen. Hiervoor kunt u op één van de bovenstaande rekeningnummers klikken.

ANBI en de jaarrekening

De Goede Herder Parochie is door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat heeft als prettig gevolg dat financiële bijdragen aan onze parochie fiscaal aftrekbaar kunnen zijn.

Ons fiscaal RSIN 0096.62.388

Hieronder vindt u de jaarrekeningen van onze parochie, de jaarlijkse financiële exploitatie.

Schenken en nalaten

Als parochie leven we in het christelijk geloof dat van generatie op generatie is doorgegeven. Dat vieren we in de kerk waar we samen zingen, bidden en nadenken over het leven. Het is dé plek waar we belangrijke momenten als geboorte en huwelijk vieren en troost vinden bij ziekte en teleurstelling. Als parochie zijn we in Jezus’ spoor dienstbaar aan elkaar en aan de plaatselijke gemeenschap; wij zien om naar zieken, ouderen en naar mensen in nood. 

Dat christelijk geloof mogen wij op onze beurt doorgeven. Dat kan onder meer door uw parochie op te nemen in een testament. 

Een gift via een testament is een uniek geschenk dat volgende generaties kans geeft voort te zetten wat wij mochten ontvangen. Waarom een testament? 

02 testament.jpg

In de wet is geregeld dat uw bezittingen na uw overlijden verdeeld worden onder nabestaanden. In een testament kunt u een andere verdeling vastleggen, die past bij uw persoonlijke wensen en overtuigingen. U kunt naast uw partner, kinderen of familie ook vrienden of uw parochie opnemen. Evenals als andere goede doelen is de parochie vrijgesteld van erfbelasting. Wat u aan de parochie nalaat komt dus helemaal beschikbaar voor het kerkelijk werk. 

Door nalaten aan uw parochie geeft u uw nalatenschap niet alleen een doel die dichtbij huis ligt maar ook dichtbij uw hart. U helpt uw parochie om ook in de toekomst een levende gemeenschap te zijn die missionair, liturgisch, diaconaal en catechetisch present is. 

Als betrokken gelovige bent u ongetwijfeld gewend te geven aan de kerk. Met een gift in uw testament zet u die mooie gewoonte voort. 


Legaat of erfstelling 

U kunt uw parochie via een legaat of erfstelling opnemen in uw testament. In een legaat laat u een vast bedrag of een bepaald goed, bijv. een schilderij of een juweel, aan de parochie na. Bij erfstelling benoemt u uw parochie tot (mede)erfgenaam. Daarbij geeft u ook aan welk percentage elke erfgenaam, waaronder de parochie, ontvangt. De parochie kan uw erfgenaam zijn naast kinderen of andere familieleden, of enig erfgenaam wanneer u bijvoorbeeld geen kinderen heeft. 

01 testament.jpg


Zo neemt u de kerk op in uw testament 

Voor een testament gaat u naar een notaris van uw keuze. In een oriënterend gesprek bespreekt u uw wensen en vragen. De notaris formuleert uw wensen in een concepttestament. Is het testament akkoord dan ondertekent u het beide, waarna het rechtsgeldig is. 

U kunt een testament op elk moment wijzigen. Ook wanneer u een bestaand testament heeft en de parochie alsnog wilt opnemen, kan de notaris dit voor u doen. 

Als u in een bestaand testament een parochie hebt begunstigd die met de fusie is opgegaan in onze nieuwe parochie De Goede Herder: dan hoeft u niets aan te passen. De Goede Herder Parochie is de wettelijke rechtsopvolger van de parochies OLV Onbevlekt Ontvangen, H. Gerardus Majella, Titus Brandsma en de H. Franciscus van Assisi.

Als één van die oude parochienamen in uw testament wordt genoemd dan weten we voor welke locatie u de begunstiging hebt bestemd. Daar houden we rekening mee. 

Aan het opstellen van een testament zijn kosten verbonden, informeer daar vooraf naar. Het is raadzaam in uw testament ook een executeur te benoemen, iemand die het testament uitvoert. 

Tot slot is het van belang in uw testament de juiste tenaamstelling van de parochie te noemen waaraan u wilt nalaten: De Goede Herder Parochie. Zo kunt u een bijzonder geschenk geven aan de generaties na ons.