Veelgestelde vragen

Hier vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen over onze parochie.

Ik wil graag met een pastor of pastoor praten. Kan dat?

Ja, dat kan zeker! U kunt een van hen bellen of mailen om een afspraak te maken. Contact gegevens kunt u vinden op de parochie pagina.

Ik wil een kind laten dopen. Wat moet ik doen?

U kunt contact opnemen met de pastoor, die heeft doopbevoegdheid. U kunt hem bellen of mailen. De pastoor komt op huisbezoek. Dan wordt over de doop gesproken, ook dag en uur in overleg gepland.

Ik ben niet getrouwd maar wil mijn kind wel laten dopen. Kan dat?

Ja, dat is geen probleem. U kunt contact opnemen met de pastoor, die heeft doopbevoegdheid. De pastoor komt op huisbezoek. Dan wordt over de doop gesproken, dag en uur in overleg gepland.

Mijn partner is niet-katholiek, ik wel. Kan ik toch mijn kind laten dopen?

Ja, dat kan. Niet beide ouders hoeven katholiek te zijn om een kind in geloof op te voeden.

Mijn partner is niet gedoopt, ik wel. Kan ik toch mijn kind laten dopen?

Ja, dat kan. Niet beide ouders hoeven christelijk te zijn om een kind in geloof op te voeden.

Wat kost het om mijn kind te laten dopen?

We vragen geen geld voor de doop van een kind. Een gift om de parochie en kerkgebouw in stand te houden is altijd welkom! U kunt dat, na de doop, in een enveloppe aan de pastoor geven. Die zorgt dat het op de goede plek komt. Een bedrag van € 30,- is leuk, als u het financieel goed hebt mag het ook meer zijn.

Ik wil graag biechten. Hoe regel ik dat?

U kunt contact opnemen met de pastoor. U kunt hem bellen of mailen. Het biechtgesprek is altijd in de kerk. Tenzij u door ziekte aan huis bent gebonden. U kunt ook voor of na de Eucharistie de pastoor aanspreken en zeggen dat u wilt biechten.

Ik wil biechten maar weet niet hoe dat gaat.

Geen reden tot zorgen. De pastoor begeleidt u. Hij begint met het kruisteken en nodigt u uit. U kunt de schuldbelijdenis bidden: ‘Ik belijd voor de almachtige God, enz.’ Daarna zegt u wat u, in uw eigen leven, naar God toe en/of mensen verkeerd hebt gedaan. De pastoor luistert, stelt misschien een verhelderende vraag en geeft zo nodig advies.

Het gesprek wordt afgesloten met de absolutie. Een priester, de pastoor dus, mag in Jezus’ Naam zonden vergeven. Het Jezus’ opdracht aan de Kerk! ‘Als jullie iemand zijn zonden vergeven, dan zijn ze ook vergeven, als jullie ze niet vergeven, dan blijven we ze behouden.’ (Johannes 20, 23)

Na afloop kan de pastoor een penitentie geven. Een gebed of een goed werk die overeenkomt met de inhoud van uw biecht.

Wordt er nog steeds gebiecht?

Ja, er wordt nog steeds gebiecht. Het is alleen minder zichtbaar dan vroeger. Het is zelfs een van de mooiste sacramenten van de Kerk. Bevrijdend klinken de woorden van de absolutie.

Ik wil wel biechten… maar schaam mij wat ik te biechten heb.

Wees gerust. Een pastoor, de priester is er niet om zijn persoonlijk oordeel te geven maar om met Jezus’ barmhartigheid een luisterend oor te bieden en vergeving aan te zeggen. Om u te absolveren, vrij te spreken in Jezus’ Naam.

Het biechtgesprek is in de kerk, tenzij u aan huis gebonden bent. De inhoud van de biecht blijft tussen u, God en de priester. Dat is het biechtgeheim. Er is geen zonde te bedenken die nog nooit onder Gods hemel is geweest.

Ik wil kerkelijk trouwen. Hoe gaat dat?

Ongeveer één jaar voor de huwelijksdag kunt u contact opnemen met de pastoor om dag, tijd en kerklocatie in overleg vast te stellen. Ongeveer 6 maanden voor het huwelijk beginnen bruid en bruidegom de huwelijksvoorbereiding, begeleid door de pastoor.

Mijn partner is niet katholiek. Kan ik dan nog kerkelijk trouwen?

Ja, dat kan! U bent niet de eerste. De bisschop kan verlof geven dat u met een gedoopte niet-katholiek kerkelijk trouwt. Hij stelt wel als voorwaarde dat het geloof van de katholieke huwelijkspartij wordt geëerbiedigd (andersom natuurlijk ook) en dat eventuele kinderen katholiek worden opgevoed.

Mijn partner is niet gelovig. Kan ik dan kerkelijk trouwen?

Ja, dat kan ook. U bent niet de eerste. De bisschop kan dispensatie geven dat u met een niet gedoopte trouwt. Hij stelt wel als voorwaarde dat het geloof van de katholieke huwelijkspartij wordt geëerbiedigd (andersom natuurlijk ook) en dat eventuele kinderen katholiek worden opgevoed.

Ik wil niet voor de wet trouwen maar wel voor de Kerk. Kan dat?

De Nederlandse wet verbiedt dat. Het kan dus niet. Artikel 68 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek zegt: ‘Geen godsdienstige plechtigheden zullen mogen plaats hebben, voordat de partijen aan de bedienaar van de eredienst zullen hebben doen blijken, dat het huwelijk ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand is voltrokken.’

Als het wél zou gebeuren is niet het bruidspaar strafbaar maar de pastoor, volgens artikel 449 Wetboek van Strafrecht.

Ik wil graag dat iemand de ziekenzalving ontvangt. Hoe gaat dat?

Als iemand uit uw kring van dierbaren de ziekenzalving wil ontvangen dan kunt u daarvoor een afspraak maken met de pastoor. Hij neemt alles mee wat voor het sacrament nodig is. Ook liturgieboekjes zodat u kunt meebidden.

Het sacrament der zieken, heilige oliesel, laatste sacramenten, bedienen en de ziekenzalving. Wat is het verschil?

Er is geen verschil, het gaat allemaal om hetzelfde. De naam die mensen het gaven is met de tijd veranderd. In Bijbelse tijden werden de zieken al met olie gezalfd. De ziekenzalving is gebaseerd op een brief van de apostel Jacobus, 5, 13-16.

Het is niet alleen voor stervenden. Wie verneemt dat ouderdom parten speelt, de ziekte zwakker maakt of voor een ingrijpende operatie staat kan kracht en troost vinden in dit sacrament.

Het is raadzaam niet te wachten tot het allerlaatste moment. Dan kan het ook wel eens te laat zijn. Het is mooi als de zieke gelovige het zelf ook nog beleven kan.

Moeten kinderen, kleinkinderen bij de Ziekenzalving aanwezig zijn?

Niks moet, veel mag!

De ziekenzalving is een intens en ontroerend sacrament. Het is goed dat te delen met wie je dierbaar is of zijn.

Ik krijg zomaar bericht van de parochie maar heb mij nooit laten inschrijven. Hoe kan dat?

Evenals alle andere Nederlandse kerken krijgt de parochie verhuismutaties via Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie, kortweg SILA.

Afdeling Burgerzaken van de gemeente noteert sinds 1994 geen godsdienst van inwoners. Daarvoor terugkwam de ‘SILA-stip’. Iedereen die ooit gedoopt is, of van wie minstens een ouder gedoopt is, is automatisch genoteerd als lid. Daardoor kan het gebeuren dat u bericht van ons krijgt terwijl u zich nooit bij ons hebt aangemeld. Omdat u als kind gedoopt bent? Een of beide ouders gedoopt waren?

Als u die SILA-stip niet wilt, kunt u contact opnemen met de ledenadministratie van de kerklocatie waarvan u bericht kreeg.

Hoe regel ik een kerkelijke uitvaart?

De pastoor en de pastor hebben een werkverdeling. Ook voor uitvaarten. Bij een overlijden in een even week kan de pastoor worden gebeld. Bij overlijden in een oneven week kan de pastor worden gebeld.

Pastoor en pastor kunnen hun werkverdeling (ad hoc) anders regelen wegens ziekte, vakantie of andere dringende reden. In overleg met familie, uitvaartondernemer en pastoor/pastor wordt de datum en aanvangstijd van de kerkelijke uitvaart vastgelegd. In overleg. De parochie is omvangrijk, veelzijdig het pastoraal. De pastoor/pastor hebben soms afspraken die niet verschoven kúnnen worden. Idem de uitvaartondernemer. Daarbij: ook een pastoor/pastor heeft wel eens een dringend noodzakelijk afspraak met een arts of tandarts.

De pastoor of pastor komt op bezoek om de kerkelijke uitvaart met u voor te bereiden. Wonen directe nabestaanden ver buiten het parochiegebied dan is het fijn u hier te ontmoeten.

Ik heb bij de uitvaart liever de pastoor of pastor die niet de uitvaartwacht had. Kan dat?

Een uitvaart komt vaak onverwacht en eist van de pastoor/pastor aandacht, voorbereiding dus tijd.

Een minimaal pastoraal team draagt zorg voor onze parochie. Die parochie is omvangrijk, het werk heel veelzijdig: individueel pastoraat, catechese, diaconie, kerk- en gemeenschapsopbouw, enz., enz. Om op alle werkvelden van dienst te kunnen zijn, is gekozen voor een werkverdeling in het pastorale team.

Er kan dus niet van pastoor of pastor gewisseld worden als u liever de ander had gehad. Wij vragen begrip dat hun pastorale inzet ook elders in de parochie door moet (kunnen) gaan. De tijd van de klassieke dorpspastoor, met zorg voor één kerk, ligt jammerlijk genoeg ver achter ons. Helaas.

Moet een kerkelijke uitvaart persé in de kerk?

De Eucharistie ten uitvaart of een Woord- en Communieviering is altijd in een parochiekerk. Omdat de Eucharistie niet op een andere plek dan de eigen kerk mag gevierd of bewaard worden.

Een kerkelijke uitvaart in de aula van een uitvaartorganisatie of crematorium is in de vorm van een Woord- en Gebedsdienst. Dat zal geen probleem zijn. Er is dan geen uitreiking van de heilige Communie. Het kerkkoor van de kerklocatie zal niet zingen.

Waarom vraagt de kerk een tarief voor een kerkelijke uitvaart of kerkelijk huwelijk?

De idealen van de Kerk zijn groot. Nuchterheid is dat we het onderhoud van kerkgebouwen, verlichting, verwarming, het salaris van pastores, belastingen, verzekeringen en al onze activiteiten in gewone euro’s moeten betalen. Geen ontkomen aan!

Protestanten betalen gemiddeld een veel hogere kerkbijdrage dan katholieken. Die zijn sinds oude tijden namelijk ook gewend per verleende kerkelijke dienst een bijdrage te geven, een stipendium, voor instandhouding van de parochie.

Hoeveel euro draagt het Vaticaan of het bisdom bij aan de parochie?

Eenvoudig antwoord € 0. De parochianen hebben hun parochie financieel in stand te houden.

Een bisdom heeft geen gelddrukkerij, geen verborgen vermogen. De parochies van een bisdom dragen samen de financiële lasten van dat bisdom. Het bisdom begeleidt bij onderhoud van kerkgebouwen, juridische zaken. Het ondersteunt de parochie met kerkopbouw, diakonie, theologieopleiding en wat al niet meer.

In 2020 was in Nederland een parlementaire mini-enquête naar buitenlandse financiering van religieuze organisaties in Nederland. Die zou raar opgekeken hebben als het Vaticaan, als buitenlandse mogendheid, Nederlandse kerken zou financieren. Als het Vaticaan al kerken financieel steunt mag u denken aan kerken in het Amazonegebied, de armste delen van Afrika. Niet het welvarende West-Europa.

Hoeveel euro draagt de Nederlandse overheid bij aan de parochie?

Eenvoudig antwoord € 0. De parochianen hebben hun parochie financieel in stand te houden.

Geen enkel christelijk kerkgenootschap in Nederland krijgt subsidie van de overheid om parochie of gemeente in stand te houden. Uitgesloten!

Als een kerkgebouw (katholiek of protestant) erkend rijksmonument is, is er wel de Subsidie Instandhouding Monumenten, kortweg SIM. Dat is voor het kerkgebouw, als cultureel erfgoed, en niet voor kerkelijke activiteiten. Niet alle onderhoud wordt gesubsidieerd, een deel ervan. De subsidie is een percentage. 

Staat tegenover dat het onderhoud ook moet zijn uitgevoerd, volgens vooraf ingediend plan. De parochie of gemeente moet per saldo nog altijd nog fors zelf geld bijbetalen. Het onderhoud van rijksmonumenten vraagt specifieke kennis en vaardigheid van de bouwvakker, dat is zelden goedkoop.

Ik doe aan stamboek onderzoek. Mag ik daarvoor de kerkelijke registers voor doop, huwelijk- en overlijden inzien?

Nee, dat kan niet. De oudste registers (1866) zijn historisch te kostbaar om uit handen te geven. Bij de jongere registers geldt de privacywetgeving. 

Voor geboortegegevens geldt in Nederland een openbaarheidsbeperking van 100 jaar, voor huwelijksgegevens 75 jaar en overlijdensgegevens 50 jaar. U zult bij stamboomonderzoek wellicht meer hebben aan het Drents Archief te Assen. 

Gerichte vragen, buiten het bereik van de openbaarheidsbeperking kunt u, bij het locatiesecretariaat stellen. Zoekwerk kost de medewerkers van de locatie wat tijd.

Ik heb een doopbewijs nodig. Waar kan ik dat aanvragen?

U kunt voor uzelf, niet voor iemand anders, een doopbewijs opvragen bij het secretariaat van de desbetreffende kerklocatie. 

Hieronder welke kerkelijke doop-, huwelijks- en overlijdensregisters op welke locatiesecretariaat liggen.

OLV Onbevlekt Ontvangen te Erica:

 1. doop-, huwelijks- en overlijdensregisters van de voormalige parochie OL Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Erica,

 2. idem van De Goede Herder Parochie, kerklocatie OL Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Erica tot en met 2020.


H. Gerardus Majella te Emmen (Barger-Oosterveld):

 1. doop-, huwelijks- en overlijdensregisters van de voormalige parochie H. Gerardus Majella te Emmen (Barger-Oosterveld),

 2. idem van De Goede Herder Parochie, kerklocatie H. Gerardus Majella te Emmen (Barger-Oosterveld) tot en met 2020.


H. Paulus te Emmen:

 1. doop-, huwelijks- en overlijdensregisters van de voormalige parochie H. Paulus te Emmen,

 2. idem van de voormalige heilige Geestparochie te Emmen (Angelso),

 3. idem van de voormalige Bernhardusparochie te Emmen (Bargeres en Rietlanden),

 4. idem van de voormalige Titus Brandsma Parochie te Emmen,

 5. idem van De Goede Herder Parochie tot en met 2020.


H. Franciscus van Assisi te Emmen (Emmerschans):

 1. doop-, huwelijks- en overlijdensregisters van de voormalige parochie H. Franciscus van Assisi te Emmen (Emmerschans),

 2. idem van de Goede Herder Parochie, kerklocatie H. Franciscus van Assisi te Emmen (Emmerschans) tot en met 2020.


Per 2021 zijn voor het geheel van De Goede Herder Parochie nieuwe kerkelijke registers aangelegd voor doop, huwelijk en overlijden. Deze heeft de pastoor van de parochie onder zich.

Wat is een reële kerkbijdrage/gezinsbijdrage?

We zijn blij met elke financiële bijdrage: groot of klein, periodiek of eenmalig. Een parochie, kerkelijke gemeente moet haar financiële lasten gewoon betalen. Net als ieder ander.

Een kerk- of gezinsbijdrage is afhankelijk van iemands financiële positie. Wie in materieel opzicht gezegend is mag daarmee gelovig ook anderen tot zegen zijn. 

De een verdient meer dan de ander, de een heeft meer vermogen dan een ander. De een heeft ook meer lasten dan de ander: studerende kinderen, alimentatie, enz. We kunnen en willen niemand in de portemonnee kijken maar een richtsnoer is er wel. 

Een reële kerk- of gezinsbijdrage is 1% van het netto jaarinkomen (exclusief vakantiegeld) per gezinseenheid. Zo’n gezinseenheid is een echtpaar met of zonder (minderjarige) kinderen of met meerderjarige kinderen die voor rekening van de ouder(s) komen, een eenoudergezin of alleenstaand.

Ik wil een gebedsintentie opgeven. Hoe gaat dat?

U kunt contact opnemen met het secretariaat van de kerklocatie waar u wilt dat uw intentie wordt gebeden. 

Afhankelijk van de gebedsintentie, zie de pagina ‘tarieven’ op deze website, wordt een kleine vergoeding gevraagd. Een stipendium, voor instandhouding van de parochie. Niet omdat het móet maar als blijk van waardering. Als er niemand was die de parochie financieel overeind zou houden, was er ook geen eredienst voor uw gebedsintentie.

Pastoor en pastor. Wat is het verschil?

Een pastoor is altijd een priester, benoemd door de bisschop, en draagt in de parochie eindverantwoordelijkheid. Een parochie heeft één pastoor.

Een priester die geen pastoor is, maar parochie-vicaris, is een pastor. Er zijn bisdommen waar zo iemand ook wel kapelaan genoemd wordt. Strikt formeel is de titel pastor in de Katholieke Kerk voorbehouden aan priesters. Een diaken is formeel dus diaken, geen pastor.

In dagelijkse praktijk wordt ‘pastor’ al tientallen jaren ruimer gebruikt. Ook een diaken wordt wel pastor genoemd. Ook de mannelijke of vrouwelijke pastoraal werkende. In het dagelijks gebruik is pastor een verzamelnaam voor wie in het pastoraat werk. 

Ik ben volwassen en wil gedoopt worden. Kan dat?

Ja, natuurlijk kan dat en het gebeurt vaker! Onze parochie biedt ieder jaar de geloofscursus Katholiek Zo Gek Nog Niet aan. Informatie over die cursus vindt u op de pagina ‘catechese’ van deze website.

Als u niet gedoopt bent kunt u, na de cursus, met de sacramenten van het Doopsel en Vormsel in de Katholieke Kerk opgenomen worden.

Ik ben opgegroeid in een andere kerk en wil katholiek worden. Hoe gaat dat?

Onze parochie biedt ieder jaar de geloofscursus Katholiek Zo Gek Nog Niet aan. Informatie over die cursus vindt u op de pagina ‘catechese’ van deze website.

Als u in een andere christelijke kerk bent gedoopt kunt u, na de cursus, met het sacrament van het Vormsel in de Katholieke Kerk opgenomen worden.

Moet ik katholiek zijn om een kerkdienst bij te wonen?

U bent altijd welkom! Katholiek of in een andere kerk gedoopt. Of helemaal niet gedoopt. Welkom bent u en het verplicht u tot niets.

Er is één reden om katholiek te worden: iemand moet er uit vrije wil zelf naar verlangen. Katholieken hebben niet de neiging zichzelf op te dringen dus ook geen neiging tot proselitisme, het streven anderen tot ons geloof te bekeren.

Wie bij ons over de kerkdrempel wil komen: weet dat ieder mens welkom is, de zondige en de heilige wordt Gods heil aangeboden. Hoe uw levensverhaal ook klinkt: WELKOM!