De stem van het volk

Overweging 7 januari 2024 voor het radioprogramma Veur de preek van RTV Drenthe

Ooit blokkeerde de sociaalnetwerksite voorheen Twitter de accounts van mensen die opruiende berichten of van die merkwaardige complottheorieën plaatsten.

Sinds het bedrijf eigendom is van Elon Musk worden die blokkades gaandeweg opgeheven.

Onlangs kreeg, na stemming, de beruchte Amerikaanse complettheoreticus Alex Jones zijn account terug. Als een meerderheid voor deblokkering is, wil Elon Musk nogal eens zeggen: Vox populi, vox Dei. Vertaald: de stem van het volk is de stem van
God.

Winston Churchill zei over de democratie: ‘Veel regeringsvormen zijn beproefd, en zullen beproefd worden in deze wereld van zonde en wee. Niemand beweert dat de democratie perfect of alwijs is. Er is inderdaad gezegd dat democratie de slechtste regeringsvorm is, afgezien van al die andere vormen die van tijd tot tijd zijn uitgeprobeerd.’ Als hedendaagse wereldburger hecht ik, evenals Churchill, aan de democratie.

‘Vox populi, vox Dei’ ofwel ‘de stem van het volk is de stem van God’ belijden gaat mij toch veel te ver. Zeker als 58% van dat volk niks met God heeft, zoals in Nederland het geval is. Een volk dat dus ook weinig tot geen kennis van God heeft.

Volgens dezelfde Churchill is het beste argument tegen de democratie een gesprek van vijf minuten met de gemiddelde kiezer. Die is niet altijd even goed geïnformeerd en kiest vaker het eigen belang dan het algemeen belang.

Ooit koos 100% van de wereldbevolking - toen slechts bestaande uit Adam en Eva - dat het verbod op een vrucht niet voor hen gold. God zag dat anders. Ooit vond Israël
dat het okay was om zelf een god te creëren, het gouden stierfkalf. U raadt het: God zag dat anders.

God praat mensen niet naar de mond. Bij herhaling zond Hij profeten om het volk weer
af te stemmen op Zijn woord, Zijn wil.

Uw gedachten zijn niet mijn gedachten, en mijn wegen zijn niet uw wegen - godsspraak van de Heer. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo gaan ook mijn wegen uw wegen te boven, en mijn gedachten uw gedachten.’ Aldus de grote profeet Jesaja (55, 8-9). U en ik kunnen nog leren van Gods eindeloos geduld en barmhartigheid.

De apostelen en andere volgelingen wisten Jezus ook wel te vertellen wat de Messias,
de Zoon van de levende God, wel of niet te doen had. Jezus herkende daarin allesbehalve de stem van God.

Hij slingerde Petrus felle woorden naar het hoofd: ‘Weg daar, achter Mij, satan. Je bent een struikelblok voor Mij, want jouw gedachten zijn niet Gods gedachten, maar die van mensen.’ (Mt. 16, 23).

De 1e keer dat ‘Vox populi, vox Dei’ in een tekst terecht kwam, was in het jaar 800. In een brief aan Karel de Grote maakte de hooggeleerde Alcuinus van York duidelijk dat de stem van het volk niet de stem van God was.

Misschien dat het ooit werkelijkheid wordt? Dat de stem van het volk ook de stem van God zal zijn?

Daarvoor moeten in deze ontkerkelijkte samenleving wel profeten opstaan om het volk de stem van God te duiden. 

Zoals de apostel Paulus het zegt: ‘Hoe kunnen zij iemand aanroepen in wie zij niet geloven? Hoe kunnen ze in iemand geloven zonder van Hem te hebben gehoord? Hoe kunnen ze over iemand horen, als niemand Hem verkondigt?’ (Rom 10, 14)

Er is voor elke gedoopte, voor elke kerkelijke ambtsdrager met welke titel ook serieus
werk aan de winkel!

Dat begint door zelf naar het woord van God te luisteren. Kerkgang wil daarbij goed van dienst zijn.

Nee, daarna niet direct de mond opendoen… maar stil worden. Eigen vooringenomenheid, ook de culturele vooringenomenheid, het eigen ego, het eigen belang en alle stokpaardjes even aan de kant gooien en God zelf tot je laten spreken. In kracht van heilige Geest en na die bezinning als een profeet de mond open doen.