Van de bestuurstafel: NOODKREET!

Normaal begint dit artikel met een korte opening. Een binnenkomertje.

Voor de Sint Gerardus Majellakerk te Barger-Oosterveld zou dit binnenkort niet meer van toepassing zijn. Na een jarenlange inzet voor de Gerardus Majellakerk zijn een paar cruciale vrijwilligers per januari 2022 gestopt. Voor ieder mens komt er vroeg of laat  een punt dat het stopt, door leeftijd of gezondheid. Vrijwilligers die jarenlang het secretariaat (en de locatieraad) bemensten. Hun hand- en spandiensten verleenden waar het nodig was. Daarbij ook de vrijwilliger die het kerkhof van de Gerardus Majellakerk beheerde. Langs deze weg aan de vertrekkende vrijwilligers: enorm bedankt voor jullie inzet en betrokkenheid.

Velen zien het aankomen en hebben wellicht ook een mening. Alleen daarmee is de kerk en de geloofsgemeenschap niet gered.

Vanaf de preekstoel en in het parochieblad is om vrijwilligers gevraagd. Helaas niemand die zich meldde. Wat de consequenties hiervan zijn zal in een artikel in het parochieblad verder worden toegelicht. Een uiteindelijke uitkomst van deze droevige situatie zou zijn dat kerk en kerkhof op korte termijn zouden moeten sluiten. Triest maar het is de keiharde realiteit. KOM OP! Vrijwilligers gezocht voor de Gerardus Majellakerk!!

Ook heeft het parochiebestuur de begroting 2022 vastgesteld.

Het bisdom vraagt Gebouwenbeleid en een commissie om dat concreet te maken. Er zijn en worden daarvoor mensen benaderd.

Het bestuur wil, samen met opbouwwerker Johan Klaassen van het bisdom, in kaart brengen hoe onze parochie ervoor staat: de ‘parochiemonitor’. Opzet is de vier kerklocatieraden, het parochiebestuur en de pastores een uitgebreide vragenlijst te laten invullen om per kerklocatie zicht te krijgen op de feitelijke situatie. Ontdekken wat de sterke en zwakke kanten zijn.

Opzet is later in 2022 op een ‘heidag’ samen te komen met de vier locatieraden, het parochiebestuur en de pastors. Dat onder de leiding van Johan Klaassen en ds. Hans Jonker. Die dag wordt bepaald wat de rode draad is, hoe is onze foto en welk beleid gaan we daarop voeren.

Namens het parochiebestuur, Cor Siekman