Bisdom over kerkelijke gebouwen:

Toekomst vraagt integrale aanpak

Parochiebestuurders in het noordelijk bisdom gaan een stap verder in het nadenken over de toekomst van geloofsgemeenschappen en meer specifiek kerkgebouwen. Dat is de insteek van het Gebouwenbeleid van het bisdom Groningen-Leeuwarden.

Van parochiebesturen wordt een integraal plan gevraagd dat alle gebouwen van de parochie omvat. De functie en haalbaarheid van het in eigen beheer houden wordt bepaald in relatie tot ontwikkelingen in geloofsgemeenschappen. Elke lokale geloofsgemeenschap en kerkgebouw kent een eigen sociaal-pastorale context. Dat kan leiden tot eigen creatieve oplossingen, want uniforme oplossingen zijn er niet. Op initiatief van het bisdom is op twee vicariaatsavonden in Hoogeveen en Joure, met lokale kerkbestuurders constructief bij deze problematiek stilgestaan. De opkomst van parochiebestuurders en locatieraden was hoog; de betrokkenheid bleek groot. Bisdomeconoom Marisca Lulofs:

‘’Het lange termijn doel is behoud van vitale parochiegemeenschappen met
voldoende financiële draagkracht. Daar is ons beleid op gericht.’’

Twee lijnen zijn uitgezet om kerkbestuurders te stimuleren tot langetermijnvisie. Elke parochie is verzocht met een gebouwenplan te komen dat voor 1 juli 2023 door de bisschop is goedgekeurd. Daarbij gaat het zoals gezegd om kerkgebouwen, maar ook om pastorieën, parochiehuizen en overig onroerend goed. Het bisdom biedt bij de planontwikkeling zo nodig extra expertise (eventueel ook extern). Daarnaast biedt het bisdom assistentie met een onderzoekinstrument, de zgn. Parochiemonitor, die in samenspraak tussen bestuurders en vrijwilligers de sterke en zwakke kanten van de lokale geloofsgemeenschappen in kaart brengt.

Coördinator van de parochiemonitor is opbouwwerker Johan Klaassen, dienstverlener van het bisdom. Tijdens de vicariaatsavonden heeft het bestuur van de H. Liudgerparochie in Noord-Groningen haar ervaringen met de Parochiemonitor gedeeld en toegelicht hoe deze behulpzaam kan zijn bij het proces om te komen tot een gebouwenplan. De uitkomsten van de Parochiemonitor zetten aan tot onderling contact tussen de gemeenschappen en leggen een fundament voor het gezamenlijk gebouwenplan.