Commissie Gebouwenbeleid is van start

Het bisdom heeft, samen met de brede Diocesane Pastorale Raad, gebouwenbeleid voor de parochies vastgesteld. In een eerdere editie werd hiervan al melding gemaakt.


Alle parochies en gemeenten zien al jaren ledenaantallen dalen waardoor betrokkenheid en kerkelijke financiën afnemen. Vrijwilligers die ouder worden en zelden worden opgevolgd. Dat doet zich ook voor bij niet-kerkelijke verenigen. Je hoeft geen profeet te zijn om te weten dat de huidige situatie in de parochie er toe leidt, dat niet alle gebouwen op termijn in stand kunnen worden gehouden.


Parochies moeten nadenken over de toekomst van geloofsgemeenschappen en specifiek de kerkgebouwen. Er moet een plan komen voor alle parochiële gebouwen: kerken, pastorieën, parochiezalen en verhuurde onroerend zaken. Wat zijn de ontwikkelingen van een kerklocatie? Hoeveel gelovigen zijn er, hoeveel kerkbezoekers, zijn er op termijn vrijwilligers, worden er kinderen gedoopt, etc., etc.? Objectieve gegevens die per kerklocatie in beeld gebracht moeten worden.


Op basis daarvan de vraag: wat heeft een kerklocatie nodig aan gebouwen, is zij in staat dat op termijn te financieren? Ofwel wat is de trend van de kerkbijdragen, wat kosten gebouwen x en y, wat zijn kosten en inkomsten van gebouw z, wat is de gebruiksfrequentie, etc., etc.? Wederom objectieve gegevens die per kerklocatie duidelijk moeten worden.


Dan wordt helder welke gebouwen, op termijn, strikt nodig zijn. Als gebouw x voorlopig wel nodig is maar niet te betalen, is er een alternatief? Wat te doen met de overige gebouwen? Lastige vragen die onontkoombaar zijn. Het vraagt een commissie die buiten oude bekende patronen kan nadenken en anders naar onze kerkelijke gebouwen kan kijken.


Als parochie zijn we blij dat we voor de commissie Gebouwenbeleid deskundige mensen bereid hebben gevonden. Te weten Arvid Lange, Johan Wijnands, Hans Peter en Joop Einhaus. Makelaardij, aannemerij, vastgoed ontwikkeling en kundig voorzitterschap zijn present. René Wouters zal als vicevoorzitter van het parochiebestuur het nodige cijfermateriaal aanleveren.


De leden van de commissie werken zelfstandig en onafhankelijk. Zij dienen niet het belang van kerklocatie a, b, c of d maar het grotere belang van de totale parochie! Zij dienen ook niet hun eigen zakelijk belang maar het algemeen parochieel belang met als oogmerk dat de continuïteit van de kerkelijke dienstverlening op termijn gewaarborgd kan worden voor onze
gemeenschap. Aan hun inzet zijn geen opdrachten of gunningen gekoppeld; ook niet via de achterdeur.


De commissie Gebouwenbeleid besluit niets, zij adviseert het bestuur. Dat advies is niet geheim. Parochianen krijgen tijdens twee (nog te plannen) avonden kans om ook, op basis van het advies van de commissie, het parochiebestuur te adviseren. Daarna is het aan het parochiebestuur om adviezen van de commissie en individuele parochianen te bestuderen en zelf tot een weloverwogen advies aan de bisschop te komen.