Collectes tijdens de coronapandemie

Als u omwille van het coronavirus niet naar de kerk durft en/of kunt dan hebben wij daar begrip voor. 

U kunt uw bijdrage aan de collectes overigens ook per bank voldoen. U kunt denken aan het bedrag dat u anders aan de collecte zou geven, of het totaalbedrag dat u in deze hele coronatijd aan collectes zou hebben gegeven.

Misschien wel een bedrag dat u deze maand overhoudt of een bedrag dat u nog nodig hebt om fiscale aftrekbaarheid van giften te bereiken of….. u verzint zelf iets dat bij u en uw mogelijkheden past. Als u - voor welke bedrag dan ook - meedoet zijn wij u hiervoor zeer dankbaar. We kunnen als parochie niet zonder uw financiële bijdrage.

U kunt uw bijdrage, o.v.v. ‘Kerstcollecte’ storten op een van de volgende bankrekeningen.

Alle rekeningen staan op naam van RK parochie de Goede Herder:

  • Locatie H. Franciscus van Assisi: NL27 RABO 0317 0158 42
  • Locatie OLVrouw Onbevlekt Ontvangen: NL65 RABO 0114 5003 04
  • Locatie H. Gerardus Majella:                 NL07 RABO 0317 0161 05
  • Locatie H. Paulus:                                  NL11 RABO 0368 4602 74
  • of  Centrale parochiekas:                         NL13 RABO 0317 0480 07 

U kunt tevens ook doneren via de website!

Schenken en nalaten aan de parochie

De Kerk – uw eigen parochie – kan bij leven worden begunstigd door
een schenking of, na uw overlijden, te begunstigen via uw testament.

Als kerkgemeenschap beleven we het geloof dat van generatie op generatie is en wordt doorgegeven. Dat geloof vieren we in de kerk waar we zingen, bidden en nadenken over het leven. Waar we belangrijke momenten als geboorte en huwelijk vieren. Troost vinden bij ziekte en teleurstelling. Als parochie zijn we vanuit God dienstbaar aan elkaar en aan de plaatselijke gemeenschap. Het geloof dat ons is overgedragen, mogen wij op onze beurt weer doorgeven. 

Dat kan ook door de parochie op te nemen in een testament. Een gift bij leven of via uw testament is een bijzonder geschenk waarmee u volgende generaties kans geeft voort te zetten wat wij mochten ontvangen. Waarom een testament?
In de wet is geregeld dat uw bezit na uw overlijden verdeeld wordt onder nabestaanden. Met een testament kunt u een andere verdeling bepalen die past bij uw wensen. Zo kunt u naast uw partner, kinderen of familie ook vrienden of de parochie opnemen.
Zoals andere goede doelen is ook uw parochie vrijgesteld van schenking- en erfbelasting. Wat u de parochie schenkt of nalaat komt helemaal beschikbaar voor kerkelijk werk. Door na te laten aan uw eigen parochie geeft u uw nalatenschap een bestemming die dichtbij huis ligt en dicht bij uw hart. U helpt de parochie ook in de toekomst als levende gemeenschap te functioneren die missionair, liturgisch, catechetisch en diaconaal present is in de directe omgeving. Als betrokken gelovige bent u waarschijnlijk gewend te geven aan de kerk.
Met een gift in uw testament zet u deze goede gewoonte voort.

U kunt de parochie via een legaat of erfstelling opnemen in uw testament. In een legaat laat u een vast bedrag of een bepaald voorwerp aan de parochie na. Bij erfstelling benoemt u de parochie tot (mede-)erfgenaam. Daarbij geeft u aan welk percentage elk van de erfgenamen, waaronder de parochie, ontvangt. De parochie kan erfgenaam zijn naast kinderen of andere familieleden, of enig erfgenaam wanneer u geen kinderen hebt. Voor een testament gaat u naar een notaris van uw keuze.

U kunt een testament altijd weer wijzigen. Ook wanneer u een bestaand testament heeft en de parochie alsnog wilt opnemen, kan de notaris dit aanpassen.

Het is belangrijk de juiste tenaamstelling van de parochie te noemen waaraan u wilt nalaten: De Goede Herder Parochie te Emmen-Erica.

Zo kunt u een bijzonder geschenk geven aan de generaties na ons.